Policy

Föreningspolicy

I Haninge Boxningsklubb har vi en policy som ligger som grund för alla de beslut som fattas av styrelsen. Då styrelsen fattar beslut i klubben måste den respektera det ramverk som satts upp i Haninge Boxningsklubbs föreningspolicy. Liksom styrelsen har en skyldighet att upprätthålla att policyn följs av klubbens medlemmar. Om detta inte sker måste styrelsen vidta åtgärder mot medlemmen. Ändringar i föreningspolicyn får endast göras på årsmöten. Det får då endast röra sig om detaljändringar eller tillägg. Klubbens grundläggande ståndpunkter rörande droger, doping, mobbning och jämställdhet måste alltjämt stå fast.

 

Drogpolicy

Haninge Boxningsklubb accepterar inte att någon medlem använder narkotika av något slag. Om någon ledare skulle få kännedom om att en medlem använder sig av narkotiska preparat så ska detta anmälas till styrelsen. Styrelsen ska sedan utse en person som ansvarar för ärendet. Den ansvariga ska tala med medlemmen om droganvändandet, samt höra om medlemmen vill ha hjälp. I de fall det rör sig om minderåriga ungdomar så ska den ansvarige göra en anmälan till socialtjänsten. Uppföljning sker vid nästkommande styrelsemöte. Dessa frågor ska dock inte redovisas på den normala dagordningen för styrelsemötet, utan ska föras i ett särskilt protokoll som inte ar officiellt för alla medlemmar. När det gäller känsliga frågor gällande minderåriga så ska även delar av styrelsen kunna utestängas från beslutsfattandet av hänsyn till den personliga integriteten. Ansvarig i dessa fall HBK:s disciplinkommitté. Genomgående för vår drogpolicy är dock att vi inte syftar att exkludera medlemmar med problem utan tvärtom att inkludera dessa och ge stöd inom vår verksamhet.

 

Dopingpolicy

Haninge Boxningsklubb accepterar inte att någon medlem använder dopingpreparat. Om klubben skulle få kännedom om att detta skulle ske så gäller samma procedur som gäller när en medlem använder droger. (se drogpolicy). Med skillnaden att medlemmen ska stängas av från sparring tills den kan uppvisa ett dopingprov utan anmärkning. Om det skulle visa sig att en tävlingsaktiv medlem använder doping gäller samma sak. Men då blir det en fråga för Svenska Boxningsförbundet att avgöra vad gäller straffpåföljder för den tävlande.

 

Policy mot mobbning

I Haninge Boxningsklubb har vi nolltolerans mot mobbning. Om någon i klubben skulle upptäcka att någon utsätts för mobbning så ska detta meddelas till styrelsen. Om det handlar om en minderårig medlem som mobbar så ska disciplinkommitté ta ansvar för uppföljning. Det ska börja med samtal med ungdomen och sedan samtal med föräldrar. Då det gäller myndiga medlemmar så behandlas ärendet av styrelsen, på en inofficiell dagordning. I de fall problemet kvarstår och styrelsen anser att en medlems fysiska eller psykiska hälsa hotas så förbehåller sig styrelsen rätten att stänga av mobbaren från verksamheten. Detta ska dock ses som en sista utväg.

 

Jämställdhetspolicy

I Haninge Boxningsklubb ska medlemmar behandlas lika oberoende av kön, klass eller etniskt ursprung. Detta gäller på alla plan. Medlemsavgiften ska hållas låg så att även personer med begränsade medel ska kunna delta i vår verksamhet. Ingen skillnad ska göras på personer på grund av deras etniska ursprung. Dessutom ska ingen på grund av kön missgynnas vad gäller tillgång till träningsmöjligheter eller finansiella medel för tävlingsverksamhet. I de fall detta inte skulle följas av ledare eller medlemmar i klubben så är styrelsen skyldig att ingripa för att skydda allas lika rättigheter.

 

Säkerhetspolicy

På Haninge Boxningsklubb ska vi verka för en säker verksamhet. Skador och tillbud ska rapporteras från ledarna till styrelsen. Om styrelsen upptäcker att det finns brister i klubbmiljön som utgör en risk för medlemmarna, så måste styrelsen åtgärda problemet. Ansvarig för detta ska utses och resultatuppföljning ska ske vid kommande styrelsemöte.

 

Ledarutbildningsplan

I Haninge Boxningsklubb ska vi hela tiden verka för att höja kompetensnivån hos våra ledare. Dessa ska hela tiden erbjudas de utbildningar som ges via SISU-idrottsutbildarna samt genom Stockholms Boxningsförbund. Styrelsen ska verka för att ekonomiska medel avsätts till detta ändamål.

 

Värdegrund

Haninge boxningsklubb arbetar för att tillhandahålla en god fritidsverksamhet som grundar sig på boxning. Hos oss är alla välkomna oavsett fysiska förutsättningar, kön, etnicitet eller klasstillhörighet. Framförallt ska verksamheten vara tillgänglig även för människor med begränsade medel. Klubben tar även ett fostrande ansvar för sina medlemmar. Av tradition har boxningsklubbar tagit ett samhällsansvar, vi vill fortsätta att verka i den andan.

 

Mål

Våra mål är att:

–         Ha duktiga och välutbildade tränare/ledare.

–         Att ha en god verksamhet för både motionärer och tävlande.

–         Öka antalet medlemmar.

 

Vision

Vår vision är att vi ska spela en roll för att skapa en bättre närmiljö i Haninge. Samt att vi på vägen dit lyckas få fram goda idrottare och bli en ledande boxningsklubb i Sverige.

 

Regler

–         Under passet är det tränaren som bestämmer.

–         Om man inte vill delta i den gemensamma träningen får man hålla sig inne på gymmet.

–         Behandla varandra väl, tilltala varandra med ett vårdat språk.

–         Respektera skogränsen.

–         Som medlem i Haninge boxningsklubb representerar man klubben även på fritiden, gör därför inget som skämmer ut klubben.